پنجشنبه 14 مرداد 1400    02:37:38

منطقه ویژه سرخس
منطقه ویژه سرخس
منطقه ویژه سرخس
منطقه ویژه سرخس

حوزه های اصلی کسب و کار منطقه ویژه اقتصادی سرخس

اخبار و رویدادهای مهم


 

درباره منطقه ويژه اقتصادی سرخس
منطقه ویژه سرخس

شناخت منطقه ویژه اقتصادی سرخس

تجربیات جهانی در زمینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که نسل جدید مناطق اقتصادی مناطقی «چند کارکردی» هستند و حتی می‌توان چند کارکردی بودن مناطق اقتصادی را امروزه به عنوان یکی از معیارهای موفقیت مناطق اقتصادی به شمار آورد.

منطقه ویژه سرخس

تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی سرخس

منطقه ويژه اقتصادي سرخس طبق تصويب‌نامه شماره 40102/ت 16466 ک مورخه 26/1/1375 شورايعالي مناطق آزاد به وسعت 5200 هکتار در نقطه صفر مرزي با کشور ترکمنستان و نزديک شهر سرخس تاسيس شد.

منطقه ویژه سرخس

ساختار سازمانی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مقیاس منطقه ویژه اقتصادی سرخس از منظر وسعت، فعالیت و نقش عملکردی آن قابل بازیابی می باشد. از منظر وسعت در مجموع 55 707 هکتار از اراضی کشور به 15 منطقه ویژه اختصاص یافته است که در این میان منطقه ویژه سرخس با 5200 هکتار، 3/9 درصد این وسعت را به خود اختصاص داده است


منطقه ویژه اقتصادی سرخس مسیرتوسعه اقتصادپایدار

گزارش تصویری