فارسی | English | Russia

دوشنبه 28 خرداد 1403

آگهی مزایده قطعات زمين

موسسه منطقه ويژه اقتصادي سرخس در نظر دارد اراضي خود را به شرح جدول ذيل واگذار نمايد.

متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا روز چهارشنبه مورخ 17خرداد 1403 تقاضاي كتبي خود را به دفتر مديريت سرمايه گذاري و مشاركت منطقه ويژه اقتصادي سرخس به آدرس مشهد، ميدان جانباز، مجتمع اداري شماره 2 پاژ، طبقه 8 واحد 811 ارائه دهند.

براي دريافت شرايط و نقشه به آدرس khsez.com مراجعه نمايند.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید