فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

فرصت های سرمایه گذاری

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

حمل و نقل و لجستیک ​

صنعت

مراکز خدماتی

ساختمانی

کشاورزی

فرصت های سرمایه گذاری در یک نگاه