شرکت بازرگانی و لجستیک ایرانیان اوراسیا

IRANIAN EURASIA TRADING AND LOGISTICS

ایجاد شرکت مشترک با شریک اماراتی

ارتقای ظرفیت اتصال جابجایی به ترانشیپ بار در منطقه از

250هــزار تــن بــه 10 میلیــــون تـن در ســـال

کاهش میــانگیـن سـن تجهـزات

از 20 ســال به 5 ســـال

همکاری راهبـردی با شـرکا منطقه‌ای

بـه جهــت همگــرایی در تقویـت ابتـکار “ایران راه”

بروزرســـــــــانــی و نــوســـازی

نــــاوگـــان و تجهیـــزات تخلیــــــه بــــــارگیــری

فعـال‌ســـازی ظرفیــــــت‌ هـــای

بـازرگـــانـی بیــن‌المللـــی