فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

معرفی مدیرعامل

مهندس محمدرضا کلائی

مدیرعامل موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس