پارک بیـن المللـی گـوگردی

SULFUR INTERNATIONAL PARK

سرمایه گذاری انجام شده در پارک گوگردی:

پارک فسفاتی گـوگردی المـاس هشــــــتم با

910 میلیارد ریـــال سرمایه گذاری ریالی

و بیش از 60 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی

شرکت اطلس نور کیمیای تجارت با سرمایـــــه گذارانی از کشور ترکیه با

100 میـلـیـارد ریال سرمایه گذاری ریالی

و 4 میلـیــون یورو سرمایـه گذاری ارزی

شرکـــــت ره پــویان صنعــــــــــت بـــا

سرمــایه‌گـــــذاری 4890میلیارد ریـالی

و 10 میلیـون یورو سرمایـه گذاری ارزی

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی