فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

کارکردهای منطقه ویژه

کارکردهای منطقه ویژه

پایانه بار-مرکز لجستیک - بندر خشک- حمل ترکیبی

مراکز لجستیک در اسناد بالا دستی و فرصت های ترانزیت

  • تبدیل شدن به قطب صنعتی در شمال شرق کشور با توجه به موقعیت منطقه و استفاده از مزایای ذکر شده