فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

مزیت های گمرکی منطقه

مزیت های گمرکی منطقه

  •  معافیت از پرداخت حقوق عوارض گمرکی به میزان ارزش افزوده ایجاد شده توسط واحدهای تولیدی
  • برخورداری از معافیت مالیاتی  به مدت 10 سال
  • عدم متروکه شدن کالاهای انبار شده در منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای هر مدت زمان طبق ضوابط منطقه (با نظر مدیرعامل موسسه)
  • استقرار گمرک منطقه به صورت دائم ( با کد اختصاصی 21/170 )
  • اعاده و دپوی کالاهای ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات یا ترانزیت و رفع تضمین و تعهدات
  • معافیت کامل از تمامی عوارض گمرکی برای دستگاه های خط تولید ، تأسیسات و مواد اولیه در صورت سرمایه گذاری در داخل منطقه