فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

مشوق های سرمایه گذاری

مهمترین مشوق های تصریح شده در قانون و مقررات مناطق ویژه اقتصادی استخراج گردیده عبارتند از:

دسترسی به بازارهای مصرف آسیای میانه (CIS) در مجاورت ریل های عریض و نرمال منطقه ویژه

امکان ایجاد واحدهای پتروشیمی با توجه به همجواری با پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و بازار هدف افغانستان و آسیای میانه

وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق ، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون نیاز به ثبت سفارش وگشایش اعتبار و هر گونه محدودیتی مجاز است.

کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول ضوابط قیمت گذاری نمی باشد.