فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

آخـرین خبـــر

منطقه ویژه اقتصادی سرخس ظرفیت‌های زیادی برای همکاری مشترک با سازمان اکو دارد

سازمان همکاری اقتصادی(اکو) وظیفه توسعه همگرایی در مناطق اقتصادی را دارد و منطقه ویژه اقتصادی سرخس ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی و همکاری مشترک دارد.
منطقه ویژه اقتصادی سرخس ظرفیت‌های زیادی برای همکاری مشترک با سازمان اکو دارد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سرخس سیلابردی نور بردیف، معاون اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی(اکو):

سازمان همکاری اقتصادی(اکو) وظیفه توسعه همگرایی در مناطق اقتصادی را دارد و منطقه ویژه اقتصادی سرخس ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی و همکاری مشترک دارد.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس دارای ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی و همکاری مشترک است.

ما در قالب اکو و همچنین در قالب همکاری دوجانبه کشورهای ایران و ترکمنستان فرصت زیادی برای همکاری در این منطقه می‌بینیم و این منطقه را در سازمان همکاری اکو معرفی می‌کنیم.

ما در حال تهیه سندی هستیم که روند همکاری کشورها در قالب مناطق آزاد مشترک را توسعه خواهد داد و جلسه‌ای نیز در سرخس برگزار کردیم و همه حوزه‌هایی که این منطقه ظرفیت و امکان سرمایه‌گذاری دارد را در آن سند خواهیم دید.

این بازدید با هدف بررسی و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری این سازمان از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرخس صورت گرفت و ظرفیت‌های گمرک، پایانه مرزی و ریل عریض و نرمال و دیگر ظرفیت‌های موجود منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای معاون اقتصادی سازمان اکو تشریح شد.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید