فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

آگهی مزایده تجهیزات نظارت تصویری

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از پکیج نظارت تصویری خود به شرح ذیل بصورت یکجا از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند .

مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : لذا از کلیه خریداران دعـوت به عمل می آید از مورخ 1402/12/12 تا پایان وقت اداری مورخ 1402/12/17 به آدرس مشهد –میدان جانباز –ساختمان پاژ –بخش اداری 2 –واحد 805 مراجعه و یا از طریق پایگاه اینترنتی موسسه به آدرس khsez.com و یا پایگاه اینترنتی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به آدرس epf.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نموده و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا ساعت 14 مورخ 1402/12/19به دبیرخانه دفتر موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به نشانی فوق الذکر اقدام نمایند.

زمان و محل بازدید : محل بازدید تجهیزات به آدرس کیلومتر 15 جاده سرخس- مشهد ، موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس و تاریخ بازدید از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز می باشد .

مشخصات موارد مزایده و فرم شرکت در مزایده: